Iglesia Catolica Palmariana

UNA, SFÎNTĂ, CATOLICĂ, APOSTOLICĂ ȘI PALMARIANĂ BISERICĂ

Adevărata biserică a Tuturor Timpurilor,
Fondată de Domnul Nostru Isus Christos.
Succesorul Legitim al Catedralei Sfîntului Petru,
Guvernată de Sfinția Sa Papa Petrus III,
De Glória Ecclésiæ

Adevărata biserică a Tuturor Timpurilor, Fondată de Domnul Nostru Isus Christos. Succesorul Legitim al Catedralei Sfîntului Petru, Guvernată de Sfinția Sa Papa Petrus III,
De Glória Ecclésiæ

Vă atragem atenția că acest webside este singurul webside oficial al Bisericii Palmariene Sfîntă Catolică și Apostolică confirmat de către Părintele General al Ordinului Carmeliților ai Sfintei Fețe Sfînția Sa Papa Petrus III.

Unde este Biserica Catolicӑ de Totdeauna?

La 30 martîe în anul 1968, Preasfînta Fecioarӑ a Carmelului a apӑrut pentru prima datӑ, la patru fete din satul el Palmar de Troya, Utrera, Sevilia, Spania, deasupra unui pom de lentisk. Nimic nu a mai rӑmas din acest pom unde a fost prima apariţie, pentru cӑ credincioᶊii au tӑiat ramurile pe care le-au ţinut ca preţioase relicve. Exact in locul apariţiei o micӑ cruce de lemn a fost instalatӑ ᶊi în jurul ei rugӑcìuni au fost spuse ᶊi profetele au primit vizite din cer. In acest fel locul ales de Preasfînta Feciorӑ în prima Ei aparitie a rămas în amintire. Mai tîrziu Sfînta Faţӑ a lui Isus şi cu icoana Mamei noastre din Palmar au fost instalate.

Urmînd primele patru fete, au fost alte profete care au avut extraordinare ecstazi ᶊi care au primit importante celeste mesagii.

Acest loc Sacru care în viitor va deveni reᶊedinţa Sfintei Biserici Palmariane, a fost preparat de Preasfînta Fecioarӑ Maria în decurs de mai bine de un secol prin numeroasele Ei Aparitii în diverse locuri cum ar fi la Salette în 1846, Lourdes în 1858, Fatima în 1917, Garabandal în 1961 ᶊi în multe alte locuri.

În Sfìntul Locas Lentisco în Palmar de Troya treptat au fost anunţate situaţia ìngrijorӑtoare a Biserici Catolice, evenimentele ce se vor întîmpla în viitor, pedepsele ᶊi catastrofele ce vor fii pentru întreaga omenire, toate acestea fiind posibile sӑ fie minimalizate prin rugӑciune ᶊi pocӑinţӑ ᶊi lichidarea progresivismului atît de nociv introdus în Bisericӑ, de exemplu: Sfînta Împӑrtӑᶊanie administratӑ în mînӑ ᶊi primîtӑ stind în picioare în loc de îngenunchere, mulţi preoţi ᶊi maici care s-au debarasat de veᶊmintele monahice.

Distrugerea Biserici prin modificarea ìnvӑţӑturii traditionale, schimbӑri în liturghie, desfinţarea Sfîntului Sacrificiu al Misei, ᶊi detronarea Preasfintei Fecioare Maria ᶊi numeroᶊi Sfinti din Biserici, au dus la ruinӑ un imens numӑr de membri ai Bisericii.

Preasfînta Fecioarӑ ca Mamӑ a Biserici, dupӑ atîtea avertizmente, a apӑrut în acest sat, de unde ca Divinӑ Pӑstoritӑ ᶊi Doctorӑ, în cele din urmӑ Ea a mişlocit reînnoirea Biserici, ţinând cont cӑ Biserica Romanӑ era pe calea renegӑrii. De atunci încoace au fost fӑrӑ de numӑr apariţii atît a Preasfintei Fecioare cît ᶊi a Domnului nostru Isus Christos, a Tatӑlui Etern ᶊi un mare numӑr de Sfinţi, care treptat au pregӑtit evenimentele ce au avut loc în Sfinta Bisericӑ Mamӑ.

Mesagiile neîntetrerupte primite de numeroase profete ᶊi profeţi, miracolele publice, vindecӑri ᶊi alte fenomene mistice în Palmar a atras un crescînd numӑr de pelerini, nu numai din Spania, dar ᶊi din toate colturile lumii, în cӑutarea tradiţiei ᶊi adevӑrului ce nu mai existau în Bisericile de rit Roman.

Principalul profet ales de Dumnezeu sӑ rӑspîndeascӑ pestetot mesagile transcedentale care au fost date în Palmar a fost un tînӑr Sevilian, nӑscut în aprilie 23 în anul 1946 care a devenit viitorul grandios Papӑ a Sfintei Biserici Mamӑ cu Resedinţa în acest Loc Sacru, Gregorie XVII, Clemente Dominguez de Gòmez, ca principal profet al Palmarului nu a fost numai un simplu important recipient al mesagilor; dar mai degrabӑ Preasfînta Fecioarӑ Maria a însoţit cererile ei cu nenumӑrate fenomene mistice ce i le-a acordat, semne evidente ce confirmӑ veracitatea acestor apariţii, minunate ecstazii, conversiuni, vindecӑri miraculoase, stigmatizӑri, comuniuni mistice ᶊi aᶊa mai departe. Stigmata care i-a fost conferitӑ este un semn perfect clar pentru oricine care doreᶊte cu umilinţӑ sӑ stie Adevӑrul, De acum înainte, Clemente Dominguez va îndeplini una din cele mai dificile misiuni care ar putea o persoanӑ sӑ aibe; totuᶊi, cu ajutorul ᶊi tӑria de la Dumnezeu ᶊi a Preasfintei Lui Mame, el a îndurat ᶊi luptat cu tenacitate ᶊi bravurӑ în apӑrarea Adevӑrului.

Foarte numeroase au fost cӑlӑtoriile lui Clemente predicînd despre Palmar, invitînd lumea sӑ ia cunoᶊtiinţӑ de singurul loc al salvӑrii în faţa decadenţei, confuzii ᶊi întunecimi ce domneᶊte în Biserica Romanӑ. In ciuda atacurilor, criticismului ᶊi calumniilor lansate împotriva lui, el a rӑmas credincios misiunii încredinţate lui ᶊi s-a dedicat cu bravurӑ ᶊi vigoare grelei sarcini de a face cunoscute cuvintele Celeste.

Rugӑciunea continuӑ, împreunӑ cu o constantӑ pocӑinţӑ, pe care Domnul ᶊi Preasfînta Fecioarӑ le.au solicitat în acest Loc Sacru, în care cei devotaţi le-au pus în practicӑ cu zel, nu a întîrziat sӑ aducӑ rod.

Cîţiva ani dupӑ prima Apariţie, baza spiritualӑ a fost organizatӑ în cel mai important Ordin Religios al Timpurilor de pe urmӑ. Hirotorisirile ᶊi Consacrӑrile membrilor al noii Biserici Hierarhi în diferite ramuri a dat naᶊtere unui Colegiu Episcopal ᶊs Apostolic care a ajuns ᶊă aibe un considerabil numӑr de membri ca sӑ ajute la pӑstrarea Sfintei Traditi Catolice în acest Loc Sacru. In locul ales sӑ pӑstreze puritatea ᶊi vitalitatea Catolicismului ᶊi astfel sӑ devinӑ Reᶊedinţa viitoarei Papalitӑti nu numai cӑ Palmarianii s-au pregӑtit ei însuᶊi spiritual, dar tot aᶊa in mod necesar au început sӑ construiascӑ un Templu lui Dumnezeu unde adevӑrata slujire sӑ fie în contrast tot mai mare cu decadenţa oriunde în lume.

Asftel în acelas Loc Sacru unde Preasfînta Fecioarӑ Maria a devenit vizibilӑ în prima Apariţie ᶊi la cerinta Ei maternӑ, astӑzi Catedrala Basilica a Maici Încoronatӑ din Palmar a fost construitӑ. Mari au fost eforturile fӑcute de primi Palmariani astfel cӑ acest vis sӑ poatӑ deveni realitate şi credinţa lor şi rugăciunea de încredere a primit un rӑspuns de la Divina Providenţӑ.

La 30 martîe în anul 1968, Preasfînta Fecioarӑ a Carmelului a apӑrut pentru prima datӑ, la patru fete din satul el Palmar de Troya, Utrera, Sevilia, Spania, deasupra unui pom de lentisk. Nimic nu a mai rӑmas din acest pom unde a fost prima apariţie, pentru cӑ credincioᶊii au tӑiat ramurile pe care le-au ţinut ca preţioase relicve. Exact in locul apariţiei o micӑ cruce de lemn a fost instalatӑ ᶊi în jurul ei rugӑcìuni au fost spuse ᶊi profetele au primit vizite din cer. In acest fel locul ales de Preasfînta Feciorӑ în prima Ei aparitie a rămas în amintire. Mai tîrziu Sfînta Faţӑ a lui Isus şi cu icoana Mamei noastre din Palmar au fost instalate.

Urmînd primele patru fete, au fost alte profete care au avut extraordinare ecstazi ᶊi care au primit importante celeste mesagii.

Acest loc Sacru care în viitor va deveni reᶊedinţa Sfintei Biserici Palmariane, a fost preparat de Preasfînta Fecioarӑ Maria în decurs de mai bine de un secol prin numeroasele Ei Aparitii în diverse locuri cum ar fi la Salette în 1846, Lourdes în 1858, Fatima în 1917, Garabandal în 1961 ᶊi în multe alte locuri.

În Sfìntul Locas Lentisco în Palmar de Troya treptat au fost anunţate situaţia ìngrijorӑtoare a Biserici Catolice, evenimentele ce se vor întîmpla în viitor, pedepsele ᶊi catastrofele ce vor fii pentru întreaga omenire, toate acestea fiind posibile sӑ fie minimalizate prin rugӑciune ᶊi pocӑinţӑ ᶊi lichidarea progresivismului atît de nociv introdus în Bisericӑ, de exemplu: Sfînta Împӑrtӑᶊanie administratӑ în mînӑ ᶊi primîtӑ stind în picioare în loc de îngenunchere, mulţi preoţi ᶊi maici care s-au debarasat de veᶊmintele monahice.

Distrugerea Biserici prin modificarea ìnvӑţӑturii traditionale, schimbӑri în liturghie, desfinţarea Sfîntului Sacrificiu al Misei, ᶊi detronarea Preasfintei Fecioare Maria ᶊi numeroᶊi Sfinti din Biserici, au dus la ruinӑ un imens numӑr de membri ai Bisericii.

Preasfînta Fecioarӑ ca Mamӑ a Biserici, dupӑ atîtea avertizmente, a apӑrut în acest sat, de unde ca Divinӑ Pӑstoritӑ ᶊi Doctorӑ, în cele din urmӑ Ea a mişlocit reînnoirea Biserici, ţinând cont cӑ Biserica Romanӑ era pe calea renegӑrii. De atunci încoace au fost fӑrӑ de numӑr apariţii atît a Preasfintei Fecioare cît ᶊi a Domnului nostru Isus Christos, a Tatӑlui Etern ᶊi un mare numӑr de Sfinţi, care treptat au pregӑtit evenimentele ce au avut loc în Sfinta Bisericӑ Mamӑ.

Mesagiile neîntetrerupte primite de numeroase profete ᶊi profeţi, miracolele publice, vindecӑri ᶊi alte fenomene mistice în Palmar a atras un crescînd numӑr de pelerini, nu numai din Spania, dar ᶊi din toate colturile lumii, în cӑutarea tradiţiei ᶊi adevӑrului ce nu mai existau în Bisericile de rit Roman.

Principalul profet ales de Dumnezeu sӑ rӑspîndeascӑ pestetot mesagile transcedentale care au fost date în Palmar a fost un tînӑr Sevilian, nӑscut în aprilie 23 în anul 1946 care a devenit viitorul grandios Papӑ a Sfintei Biserici Mamӑ cu Resedinţa în acest Loc Sacru, Gregorie XVII, Clemente Dominguez de Gòmez, ca principal profet al Palmarului nu a fost numai un simplu important recipient al mesagilor; dar mai degrabӑ Preasfînta Fecioarӑ Maria a însoţit cererile ei cu nenumӑrate fenomene mistice ce i le-a acordat, semne evidente ce confirmӑ veracitatea acestor apariţii, minunate ecstazii, conversiuni, vindecӑri miraculoase, stigmatizӑri, comuniuni mistice ᶊi aᶊa mai departe. Stigmata care i-a fost conferitӑ este un semn perfect clar pentru oricine care doreᶊte cu umilinţӑ sӑ stie Adevӑrul, De acum înainte, Clemente Dominguez va îndeplini una din cele mai dificile misiuni care ar putea o persoanӑ sӑ aibe; totuᶊi, cu ajutorul ᶊi tӑria de la Dumnezeu ᶊi a Preasfintei Lui Mame, el a îndurat ᶊi luptat cu tenacitate ᶊi bravurӑ în apӑrarea Adevӑrului.

Foarte numeroase au fost cӑlӑtoriile lui Clemente predicînd despre Palmar, invitînd lumea sӑ ia cunoᶊtiinţӑ de singurul loc al salvӑrii în faţa decadenţei, confuzii ᶊi întunecimi ce domneᶊte în Biserica Romanӑ. In ciuda atacurilor, criticismului ᶊi calumniilor lansate împotriva lui, el a rӑmas credincios misiunii încredinţate lui ᶊi s-a dedicat cu bravurӑ ᶊi vigoare grelei sarcini de a face cunoscute cuvintele Celeste.

Rugӑciunea continuӑ, împreunӑ cu o constantӑ pocӑinţӑ, pe care Domnul ᶊi Preasfînta Fecioarӑ le.au solicitat în acest Loc Sacru, în care cei devotaţi le-au pus în practicӑ cu zel, nu a întîrziat sӑ aducӑ rod.

Cîţiva ani dupӑ prima Apariţie, baza spiritualӑ a fost organizatӑ în cel mai important Ordin Religios al Timpurilor de pe urmӑ. Hirotorisirile ᶊi Consacrӑrile membrilor al noii Biserici Hierarhi în diferite ramuri a dat naᶊtere unui Colegiu Episcopal ᶊs Apostolic care a ajuns ᶊă aibe un considerabil numӑr de membri ca sӑ ajute la pӑstrarea Sfintei Traditi Catolice în acest Loc Sacru. In locul ales sӑ pӑstreze puritatea ᶊi vitalitatea Catolicismului ᶊi astfel sӑ devinӑ Reᶊedinţa viitoarei Papalitӑti nu numai cӑ Palmarianii s-au pregӑtit ei însuᶊi spiritual, dar tot aᶊa in mod necesar au început sӑ construiascӑ un Templu lui Dumnezeu unde adevӑrata slujire sӑ fie în contrast tot mai mare cu decadenţa oriunde în lume.

Asftel în acelas Loc Sacru unde Preasfînta Fecioarӑ Maria a devenit vizibilӑ în prima Apariţie ᶊi la cerinta Ei maternӑ, astӑzi Catedrala Basilica a Maici Încoronatӑ din Palmar a fost construitӑ. Mari au fost eforturile fӑcute de primi Palmariani astfel cӑ acest vis sӑ poatӑ deveni realitate şi credinţa lor şi rugăciunea de încredere a primit un rӑspuns de la Divina Providenţӑ.

La moartea Sfintului Papӑ Paul VI în 1978 profetul Clemente atunci deja Episcop, a fost ales ᶊi încoronat Papӑ de Domnul Dumnezeu intro minunatӑ Apariţie în Santa Fè de Bogotà, Columbia. Acest Glorios Papӑ Gregorie XVII a convocat douӑ Grandioase Sfinte ᶊi Dogmatice Consilii care au scos la luminӑ adevӑratele nestemate din Sacrosantul Tezaur al Divinei Revelaţie, ca exemplu diferitele tratate de Doctrinӑ ᶊi morale.

Adevӑratul Papӑ în ziua de azi rezidӑ în el Palmar de Troya domnind cu numele de Petru III. El este Papӑ autentic Vicar a lui Christos pe pӑmînt. Cine nu este cu el nu este cu Hristos. Numai Preoţii ai Bisericii Palmariane Una Sfînta Catolicӑ ᶊi Apostolicӑ au puterea sӑ administreze valid Sfintele Sacramente ᶊi sӑ celebreze Sfîntul Sacrificiu al Misei.

In prezent, numerosi credincioᶊi din multe naţi se întrunesc în pelerinaje fervente în acest Loc Sacru dînd cinstirea cuvenitӑ lui Dumnezeu ᶊi Maici lui Preasfîntă ᶊi compensînd pentru pӑcatele omenirii. Slujirea aici, pioasӑ ᶊi magnificӑ, ᶊi procesiunile de o ferventӑ spiritualitate, menţine Credinţa vie ᶊi ardentӑ în timp ce aᶊteaptӑ triumful Biserici Sfinte Palmarianӑ.

Caracteristicele Adevăratei Biserici

1. Biserica lui Christos este: Una, Sfîntă, Catolică, Apostolică şi Palmariană:

  • Biserica este Una în Credinţă, pentru că adevărul dezvăluit de Dumnezeu este acelaş pentru toţi; Una în guvernămînt, pentru că este un singur vizibil cap, Papa Una în Sacramente, pentru că sunt aceleaşi pentru toţi crredincioşii Biserici.
  • Biserica este Sfîntă, pentru că Fondatorul ei este Sfînt. Doctrina ei este Sfîntă; ţelurile ei şi mulţi ai ei membri sunt Sfinţi.
  • Biserica este Catolică, pentru că este universală, fiindcă cuprinde toate adevărurile si este pentru toată omenirea.
  • Biserica este Apostolică, pentru că hierarhia şi Doctrina ei derivă de la Apostoli.
  • Biserica este Palmariană, pentru că Reşedinţa ei este acum în El Palmar de Troya (Sevilla, Spania).

2. Adevărata Biserică a lui Christos este fără defect, invincibilă şi indestructibilă prin chiar promisiunea Fondatorului ei Divin:”Porţile Iadului nu o va birui”.

3. Adevărata Biserică a lui Christos se numeşte de asemenea Biserica Creştină Palmariană al Carmeliţilor Sfîntei Feţe, sau Biserica Creştină Palmariană sau Biserica Palmariană ; întrucît în esenţă aceasta este exact cum s-ar spume Biserica Una, Sfîntă, Catolică, Apostolică şi Palmariană.

4. Biserica Palmariană este singura, autentică Biserică Creştină a cărei nume provine de la Christos, Divinul ei Fondator.

5. La 6 August 1978 după moartea Sfîntului Papă Paul VI, Domnul Nostru Isus Christos, acompaniat de Sfinţi Apostoli Petru şi Paul au ales şi încoronat noul Papă, Sfîntul Gregorie XVII Cel mai Măret. Din acest moment biserica romană a încetat să fie adevărata Biserică.

6. Datorită apostaziei bisericii romane, Christos a mutat Reşedinţa Bisericii Lui de la Roma la El Palmar de Troya la 9 August 1978. Prin elecţiunea Sfîntului Papă Gregorie XVII Cel mai Măret şi transmutarea Reşedinţei la El Palmar de Troya, adevărata Biserică a lui Christos a primit titlu de Palmariană.

7. Sfîntul Duh este Duhul al unei singure Adevărată Biserici şi anume Una, Sfîntă, Catolică, Apostolică şi Palmariană. In afara Ei sălăşluirea Preasfîntului Divin Paraclet în suflete nu este posibilă.

8. Membri Biserii Palmariană formeaza Ordinul Carmeliţilor al Sfîntei Feţe în Compania lui Isus şi Maria care cuprinde trei ramuri: Călugări, Călugăriţe şi credincioşi Terţiari.

9. La 30 julie 1982, Sfîntul Papă Gregorie XVII a anulat toate puterile episcopilor, preoţi şi diaconi în afara adevăratei Biserici, Una Sfîntă Catolică Apostolică şi Palmariană. De asemenea a retras caracterul sacru al relicvelor, al icoanelor şi lucrurile Sfinte folosite în liturghie, al altarelor şi aşa mai departe, din toate bisericile apostatice heretice şi schizmatice şi în plus, prezenţa eucharistică a lui Christos şi Maria au dispărut din toate tabernacolele lumi care nu aparţin Bisericii Palmariane.

10. Episcopi, preoţi şi diaconi ìn afara Bisericii Una, Sfîntă, Catolică Apostolică şi Palmariană nu au putere valabilă să execute nici un act al Puterii Clericale.